CORONET MOTOR HOTEL
KITCHENER,ON,CANADA NOV 30,1984


ad from local newspaper
ad from local newspaper
ad from local newspaper