CORONET MOTOR HOTEL
KITCHENER,ON,CANADA NOV 30,1984


ad from local newspaper

ad from local newspaper

ad from local newspaper